DADES IDENTIFICATIVES

Empresa: A dalt mes alt, SL (col·lectivament, “LES HORES ENCANTADES”)

NIF: B62908785

Direcció: C.Gurb, 56-58 3-1, Vic, 08500, Barcelona, Espanya

Correu electrònic: info@leshoresencantades.com

Lloc web: www.leshoresencantades.com

Aquest document (així com qualsevol altre document que aquí es faci esment), regula les condicions per les quals es regeix l’ús del Lloc web i la compra de productes i/o serveis (d’ara endavant, Condicions).

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o usar aquest Lloc web, és important que llegeixis l’Avís Legal, Política de Privacitat i Política de cookies. En utilitzar aquest lloc web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un servei consents quedar vinculat per les presents Condicions i per l’anteriorment esmentat.

 1. L’USUARI: L’accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d’usuari (d’ara en endavant, Usuari), per la qual cosa en el moment en el qual inicies la navegació acceptes de manera expressa totes les Condicions aquí establertes i les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal que aplicació al present cas. Com a usuari declares ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest lloc web.
 2. PRODUCTES: LES HORES ENCANTADES, es reserva el dret a decidir quins Productes s’ofereixen als Usuaris a través de la botiga en línia i podrà afegir nous productes   i/o eliminar algun dels existents en qualsevol moment i sense previ avís.
 3. PROCÉS DE COMPRA: L’usuari pot comprar el Lloc web pels mitjans i formes establerts. Una vegada seleccionats tots els productes que desitja comprar, s’hauran afegit a la cistella i el pas següent serà realitzar el pagament. Per a això haurà de seguir el procediment de compra en línia, emplenant i comprovant la informació requerida en cada pas. Després d’això, rebrà un correu electrònic justificant recepció de la seva comanda (Confirmació de Comanda). L’Usuari reconeix en el moment de la compra ser coneixedor i accepta de les condicions particulars del producte en qüestió.
 4. DISPONIBILITAT: Totes les comandes de compra rebuts a través del Lloc web es troben subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament d’aquests, procedirem a contactar amb l’usuari  per a facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior a l’efecte de modificar la comanda. Si no desitja fer una comanda d’aquests productes substitutius, procedirem a reemborsar qualsevol quantitat abonada.
 5. PREUS: Els preus exhibits en el lloc web i/o plataforma utilitzada, són els finals, en euros i inclouen els impostos corresponents (21% IVA). Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l’usuari ja hagi rebut una Confirmació de Comanda.

Si descobríssim un error en el preu d’algun dels productes encarregats per l’usuari, informarem de l’error al més aviat possible i li donarem l’opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o anul·lar-lo. Si no aconseguim contactar amb l’Usuari, la comanda es considerarà cancel·lada i es reemborsaran les quantitats abonades. No estarem obligats a subministrar-li cap producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li hàgim enviat la Confirmació de Comanda) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de manera raonable com a preu incorrecte.

 1. FORMES DE PAGAMENT: El mitjà de pagament acceptat és mitjançant TPV Santander. La transacció es realitzarà a través del compte personal de l’Usuari en aquesta plataforma, sent l’única responsable e qualsevol problema relacionat amb el pagament. Aquesta modalitat de pagament no té cap cost per al client.

La recollida, emmagatzematge i transmissió d’informació personal a través de la pàgina web es realitza de forma encriptada mitjançant l’ús del protocol de seguretat SSL, sistema d’encriptació que confereix una total seguretat en la transmissió de dades.

 1. ENVIAMENT: En tractar-se de productes digitals, cursos i/o tallers, no procedeix l’enviament del producte adquirit per l’Usuari. Els enviaments físics (en cas de tractar-se d’un producte físic), es realitzaran en península i Balears.
 2. LLIURAMENT: A l’efecte de les presents condicions es considerarà que s’ha produït (en el cas dels productes digitals), accés al mateix a l’usuari. En el supòsit de tractar-se d’un lliurament físic, s’entendrà que aquest s’ha produït en el moment en el qual el producte és rebut pel client o per una persona destinada a aquest efecte.
 3. DEVOLUCIONS: La política de devolucions ha d’aplicar-se en funció del producte adquirit:
 • Producte personalitzat i/o consumible (i/o descarregable) pel pas del temps: no procedeix el dret a desistiment reconegut per la normativa de consumidors i usuaris, sent coneixedor l’usuari d’aquesta circumstància i acceptant-la en el moment de realitzar la compra corresponent.
 • Productes erronis: s’admetran devolucions sempre que el producte sigui erroni respecte a l’adquirit per l’usuari.
 • Taller i/o esdeveniment: el dret de desistiment desapareix una vegada aconseguides les 48 hores anteriors a la celebració del taller/esdeveniment, sent coneixedor l’usuari d’aquesta circumstància i acceptant-la en el moment de realitzar la compra corresponent.
 • Productes no consumibles pel pas del temps ni personalitzats: l’usuari disposa d’un termini de 14 dies per a sol·licitar la devolució d’aquest, fent-se càrrec de les despeses de devolució.

Procediment de devolució: En el supòsit de tractar-se d’un bé amb suport físic (i amb dret a devolució), l’Usuari disposa d’un termini de 14 dies naturals per a desistir de la compra realitzada en el Lloc web. El termini computarà des del lliurament d’aquest. . Per a exercitar aquest dret l’Usuari haurà de notificar la seva decisió, dintre del termini i en la forma escaient, a l’adreça de correu indicada en l’encapçalament i/o mitjançant el formulari que s’adjunta en el següent link. El reemborsament a l’Usuari serà mitjançant el mateix mètode de pagament utilitzat per aquest en el moment de realitzar la transacció inicial de compra. La comanda retornada haurà de ser lliurat juntament amb l’albarà de lliurament i en el seu cas la factura emesa per LES HORES ENCANTADES, corrent el Client amb les despeses de devolució. El Client podrà retornar qualsevol article que hagi comprat a LES HORES ENCANTADES sempre que els productes conservin el seu precinte o embalatge original i els manuals, accessoris o regals promocionals inclosos en el seu cas, en cas contrari el bé sofrirà una depreciació. El Client només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament.

Les quantitats abonades per aquells productes que siguin retornats per raó justificada (productes en mal estat o amb algun defecte) seran reemborsades a l’usuari íntegrament, inclosos les despeses d’enviament i els costos de devolució. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per a pagar la compra.

 1. SERVEI D’ATENCIÓ Al CLIENT: Per a qualsevol pregunta, incidència o reclamació, escriure a LES HORES ENCANTADES.
 2. CONTRASENYES: LES HORES ENCANTADES podrà facilitar l’ús de contrasenyes personals a l’usuari que es registri com a tal en aquesta pàgina web. Aquest haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tota mena es derivin del trencament o revelació del secret. . Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats a aquesta pàgina web podrà ser modificada en tot moment per l’usuari.
 3. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT: Excepte disposició legal en contra, LES HORES ENCANTADES no acceptarà cap responsabilitat per: (i) perdudes no atribuïbles a cap incompliment per part seva; (ii) perdudes empresarials (incloent lucre cessant); (iii) fallades tècniques per causes fortuïtes o d’una altra índole que impedeixin un normal funcionament del lloc web a través d’internet. Falta de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei; (iv) cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan es produeixi com a conseqüències que es troben fora del seu control raonable, és a dir, que es justifiquin en causa de força major.
 4. POLÍTICA DE PRIVACITAT LES HORES ENCANTADES compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, la LO 3/2018, de 5 de Desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació, veure Política de Privacitat [ENLAZAR A LA POLITICA DE PRIVACIDAD]
 5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: : Els continguts del lloc web, incloent entre altres les imatges i els textos dels articles, qualssevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, són propietat de LES HORES ENCANTADES, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el previ consentiment de LES HORES ENCANTADES. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de LES HORES ENCANTADES. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de LES HORES ENCANTADES.
 6. ACORD COMPLET: Les presents condicions i tot el document a les quals aquestes facin referència constitueixen l’acord íntegre entre l’usuari i LES HORES ENCANTADES en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen a qualsevol altre pacte, o acord anterior convinguda ja sigui de manera verbal o per escrit entre les mateixes parts.
 7. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: LES HORES ENCANTADES podrà modificar en qualsevol moment les Condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.
 8. SEPARABILITAT: Si alguna de les disposicions contingudes en el present acord, o qualsevol de les seves parts, es determinés invàlida i/o inaplicable, no afectarà la resta de la disposició en qüestió o qualsevol altra disposició continguda en el present document.
 9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre LES HORES ENCANTADES i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Vic, Espanya.